YanuShewa, gevestigd aan de Zandpluvier 9, 5658 BL Eindhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. YanuShewa verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die YanuShewa verwerkt:
• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Overige bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die je actief verstrekt

YanuShewa verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het afhandelen van jouw betaling.
• Verzenden van de nieuwsbrief (max 5x per jaar).
• Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
• Om tijdens een reis in het buitenland in geval van nood familie of vrienden te kunnen informeren.
• Voor een buitenlandse reis gevoelige persoonsgegevens omtrent je gezondheid om te kunnen beoordelen of je fysiek, mentaal, emotioneel en/of psychisch in staat bent deel te nemen aan een reis en ik voldoende in staat ben jou daarin te kunnen begeleiden.
• Specifieke dieetwensen worden verwerkt om je naar wens te kunnen bedienen, bijvoorbeeld met vegetarische maaltijden.
• YanuShewa verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
• YanuShewa neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.
• YanuShewa gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
• Voor het goed functioneren van de Website yanushewa.com wordt gebruik gemaakt van cookies mbt functionaliteit en marketingdoeleinden.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar:
YanuShewa bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:


Categorie:                                Bewaartermijn:                                   Reden:

Zakelijke relatiegegevens.                7 jaar                          Eis van de belastingdienst
Contactgegevens                              7 jaar                         Nieuwsbrief en direct contact
Nieuwsbrief aangemeld                    2 jaar                      Voor zolang de lezer hiervoor is
Gezondheidsverklaring                     1 jaar                                      Direct contact
Dieetwensen                                      1 jaar                                      Direct contact

Delen van persoonsgegevens met derden:
YanuShewa verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. YanuShewa blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door YanuShewa en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar contact@yanushewa.com

Hoe ik persoonsgegevens beveilig:
YanuShewa neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij via contact@yanushewa.com

©[2018] YanuShewa

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?